Tarieven & voorwaarden

Contracten

Als ondernemer maakt u gebruik van commerciële contracten. Met name wanneer het gaat om dit soort contracten is het belangrijk dat deze op maat zijn gemaakt en dat deze zijn geredigeerd door een jurist die over de vereiste kennis beschikt. Wanneer dit namelijk niet het geval is, loopt u grote risico's wanneer zich lacunes of onjuistheden in de contracten voordoen. In de praktijk komt het regelmatig voor dat er wordt geprocedeerd over contracten die aan duidelijkheid te wensen overlaten, met als gevolg dat partijen met hoge (proces)kosten worden geconfronteerd.

Dit is volstrekt onnodig om welke reden J&J Law u adviseert om uw contracten altijd te laten redigeren door een jurist die kennis van zaken heeft. J&J Law beschikt over de expertise en ervaring op het gebied van contractenrecht zodat zij u in dat opzicht dienstbaar kan zijn. J&J Law kan voor u onder meer de volgende contracten redigeren:

 - samenwerkingsovereenkomsten
 - licentieovereenkomsten
 - agentuur- en of distributieovereenkomsten
 - aandeelhoudersovereenkomsten
 - arbeidsovereenkomsten

Algemene voorwaarden

Terwijl in contracten de belangrijkste prestaties worden geregeld, zijn algemene voorwaarden bedoeld om bij meerdere overeenkomsten te worden gebruikt. Voor uw algemene voorwaarden geldt in het bijzonder dat deze dienen te voldoen aan de eisen van de huidige wet- en regelgeving. Wanneer bijvoorbeeld een beding in uw voorwaarden "kennelijk onredelijk" is, dan heeft dit tot gevolg dat het beding nietig of vernietigbaar is. Dit betekent voor u dat u in voorliggende gevallen geen beroep meer kunt doen op dat punt (of meerdere punten) van uw algemene voorwaarden.

Recent is een tendens waarneembaar waarbij rechters de algemene voorwaarden ambtshalve toetsen. Ook vanuit de consumenten-autoriteit worden activiteiten ondernomen ten aanzien van partijen die met consumenten contracteren en daarbij gebruik maken van algemene voorwaarden.

Gezien het voorstaande is het van groot belang om uw algemene voorwaarden door een juridisch adviseur te laten opstellen dan wel deze regelmatig te laten controleren. Zo adviseert ook de Kamer van Koophandel. J&J Law onderkent het belang van "goede" contracten en algemene voorwaarden en zij beschikt over de kennis en ervaring om u daarmee te helpen.

Handelsnaamrecht

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Door het eerste gebruik van de naam kan de ondernemer daaraan een zekere mate van bescherming ontlenen en onder omstandigheden optreden tegen een derde die op een later moment gebruik maakt van dezelfde of een daarmee overeenstemmende handelsnaam. Voorwaarde is dat door het gebruik van de naam door een derde gevaar voor verwarring bij het publiek bestaat.

Juridisch abonnement

J&J LAW biedt u de mogelijkheid om een juridisch abonnement te nemen. Dit houdt in dat tegen een van tevoren overeengekomen bedrag dan wel tegen een gereduceerd tarief wij u onze diensten kunnen leveren. Neem via onze contactpagina contact op met ons kantoor om informatie in te winnen over de mogelijkheden van een juridisch abonnement.